Achtergrond van de Raad van Kerken Maarssen 

De oorsprong van de Raad van Kerken Maarssen vinden we in het jaar 1980. In dat jaar hadden ds Koning van de Gereformeerde Kerk en luitenant Ralten van het Leger des Heils een gesprek, waarin het gemis aan een overlegorgaan van en voor de kerken werd uitgesproken. Er waren – en zijn – diverse (praktische) zaken en gebeurtenissen waarvoor overleg en samenwerking gewenst en geboden is.

Dit gemis bleek vrijwel unaniem in de Maarssense kerken gevoeld te worden. Daarop is men het ‘Overleg Kerken Maarssen-dorp’ gestart. Aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal – in Maarssenbroek – was al een samenwerking tussen de protestantse wijkgemeente ‘de Ark’ en de R.K. Verrijzenisgemeenschap. 

De laatste jaren nemen vrijwel alle kerken van de gemeente Maarssen deel aan het overleg dat sinds 2008 van naam is veranderd in ‘Raad van Kerken Maarssen’ (RvKM).

De Raad van Kerken Maarssen stelt zich oecumenisch op. Oecumene (in het Grieks oikoumenè) wil zeggen “de bewoonde wereld”. Hiermee wordt een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. In de praktijk streeft de oecumene naar eenheid, samenwerking en onderling begrip tussen diverse religieuze groeperingen. 

Bij de leden van de RvKM staat de samenwerking voorop. We kijken daarbij niet naar wat de diverse kerkgenootschappen scheidt, maar naar wat we samen gemeen hebben. Met de verschillen – die er uiteraard zijn – wil de RvKM respectvol omgaan. De deelnemende kerken hebben de vrijheid om vanwege geloofsleer of traditie niet aan alle activiteiten mee te doen. Eenheid in verscheidenheid!

Wat wil de RvKM?

 • Wij willen de plaatselijke oecumene bevorderen.
 • Wij willen de samenwerking en de contacten tussen de verschillende kerkgemeenschappen stimuleren.
 • Wij willen het begrip en respect voor elkaars opvattingen bevorderen.
 • Wij willen naar buiten toe meer eenheid van ons gezamenlijk christelijk geloof uitstralen.

Wat doet de RvKM?

 • Voorbereiding van de oecumenische Vredesviering in september.
 • Voorbereiding van de oecumenische Dienst voor de Eenheid in januari.
 • Voorbereiding van de oecumenische vespervieringen aan het begin van de Adventstijd en de veertigdagentijd.
 • Opstellen van een Kerst-, Paas- en zomerrooster van vieringen in Maarssen en dit breed verspreiden.
 • Uitwisselingsbezoeken aan de verschillende kerkgemeenschappen in Maarssen.
 • Organisatie van oecumenische gespreks- en leerhuisavonden.

Werkwijze van de RvKM

De verschillende kerkgemeenschappen hebben ieder een of meer leden afgevaardigd naar de RvKM. Twee maal per jaar overleggen deze leden in breed verband over de activiteiten en wisselen ervaringen en nieuws uit. Ook wil het RvKM een adviesorgaan zijn zowel naar de kerkgemeenschappen als naar de burgerlijke gemeente Maarssen (Stichtse Vecht). 

In het verleden heeft de RvKM meegewerkt aan o.a. 

 • De dodenherdenking op 4 mei.
 • De jaarmarkt in Maarssen-dorp.
 • De openluchtviering op de zondag aansluitend aan de jaarmarkt.

De RvKM kan en wil een aanspreekpunt zijn voor 

 • de burgerlijke gemeente in geval van calamiteiten of andere dramatische gebeurtenissen;
 • inwoners van Stichtse Vecht die op zoek zijn naar een hulpinstantie.

Versie voor de website d.d. 3 oktober 2018, samengesteld door Ingeborg van der Tweel, voorzitter RvKM